Garantija & Preču atdošana

Garantija

Sēžammaisiem tiek piešķirta 12 mēnešu garantija no sēžammaisa iegādes dienas. Garantija netiek piemērota mehāniskiem bojājumiem, kas ir radušies, nepareizi ekspluatējot izstrādājumu.

Garantija tiek piemērota preču kvalitātes trūkumiem, kas ir radušies Pārdevēja vainas dēļ.

Garantija tiek piemērota visām preču daļām un komplektējošajām detaļām, izņemot sēžammaisu pildījumu (granulas), t. i., tam, ka sēžammaiss saplok (granulu saplakšana ir dabiska, pēc noteikta laika sēžammaisa pildījums būs jāpapildina).

Dabīga preces nolietošanās vai tās īpašību maiņa netiek uzskatīta par preču kvalitātes trūkumu.

Garantijas apkalpošana netiek piemērota, ja preces tiek ekspluatētas neatbilstoši vai ir sabojātas Pircēja vainas dēļ.

Garantija tiek piešķirta, tikai uzrādot šādus pirkuma dokumentus: PVN faktūrrēķinu/pirkuma čeku/preču pārdošanas aktu.

Saglabājiet šos pirkuma dokumentus līdz garantijas termiņa beigām.

 

Preču atdošana

Ja Pircējs vēlas atdot atpakaļ preces, ir jāievēro turpmāk minētie noteikumi.

Saskaņā ar Eiropas Savienības 28 dalībvalstu, Islandes, Lihtenšteinas, Norvēģijas tiesību aktos (DIRECTIVE 1999/44/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 May 1999 on certain aspects of the sale of consumer goods and associated guarantees and DIRECTIVE 2011/83/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 25 October 2011 on consumer rights, amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directive 85/577/EEC and Directive 97/7/EC of the European Parliament and of the Council) noteikto kārtību Pircējam ir tiesības iegādātās preces atdot atpakaļ 14 dienu laikā no to piegādes dienas un atgūt visu par tām samaksāto naudas summu. Preces, kuru forma, izmērs, krāsa, modelis vai komplektācija Pircējam nepatīk, tiek mainītas un pieņemtas no Pircēja 14 dienu laikā no preču piegādes dienas. Prece(-s) tiek piegādāta(-s) atpakaļ uz Pircēja rēķina.

Apmainīt preces vai atdot tās atpakaļ ir iespējams tikai tad, ja preces nav lietotas, notraipītas vai bojātas.

Tas ir jāpaziņo Pārdevējam pa e-pastu info@puskupusku.lv un jānorāda, kad un kādas preces tika pirktas, kā arī brīvā formā jāaizpilda iesniegums par preču atdošanu.

Pircējam ir nekavējoties jāinformē Pārdevējs, ja sūtījums tiek piegādāts bojātā iepakojumā, ja sūtījumā ir citas, nevis Pircēja pasūtītās preces vai preču daudzums nav atbilstošs. Pārdevējs apņemas uz sava rēķina apmainīt neatbilstošas kvalitātes preci ar atbilstošas kvalitātes preci vai atmaksāt par preci samaksāto naudu. Ja ir piegādāta nekvalitatīva prece, Pārdevējs maksā par kurjera, kurš ir ieradies paņemt sūtījumu, pakalpojumiem un atmaksā Pircējam naudu par iegādāto preci.

Ja Pircējs vēlas atdot atpakaļ preci(-es) ar kurjera vai kurjeru dienesta starpniecību, tam ir iepriekš jānofotografē un/vai jāieskenē preču pirkšanas un nodošanas akts/faktūrrēķins/pirkuma kvīts.

Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Pircēja atdotās preces, ja Pircējs neievēro Noteikumos noteikto preču atdošanas kārtību.

Atdodot NEKVALITATĪVAS preces, Pircējam ir jānorāda saņēmēja adrese (UAB PUPT, Dariaus ir Girėno g. 149, Viļņa (Vilnius)), kā arī atbilstoši jāiesaiņo prece, lai tā netiktu bojāta pārvadāšanas laikā. Pārdevējs nav atbildīgs par sūtījumiem, kas ir nosūtīti neatbilstoši iesaiņoti, nepareizi norādot adresi, kā arī, ja sūtījumi pārvadāšanas laikā pazūd vai tiek sabojāti.

Ja Pircējs atsakās no kvalitatīvas preces, nauda par papildus sniegtajiem pakalpojumiem (piegāde uz mājām, mēbeļu salikšana) netiek atmaksāta.

Pircējam nav tiesību atdot preces, ja ir noslēgts individuāls līgums, pērkot individuālas, specializētas preces (piem., nestandarta izmēra, ar izšuvumu un/vai attēla nospiedumu uz sēžammaisa u. c.). Lai iegūtu vairāk informācijas, rakstiet uz e-pastu info@puskupusku.lv.

Pusku pusku © 2018 All rights reserved.

e-solution - mik.lt